ราคาขายส่ง (เงินสด) อาหารสัตว์สำเร็จรูปในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/30 ก.ก.
รายการ 2561 2562
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
หัวอาหาร
ไก่รุ่น - เนื้อ 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710
ไก่รุ่น - ไข่ 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639 639
ไก่ไข่ 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640
หมูเล็ก 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748
หมูรุ่น 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716 716
หมูเนื้อ 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
เป็ดไข่ 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
หัวอาหารสำเร็จรูปผง
ไก่ไข่ 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
หัวอาหารสำเร็จรูปเม็ด
ไก่เล็ก - ไข่ 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502
หมูเล็ก 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
หมูรุ่นขุน 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512
หมูเนื้อ 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496
เป็ดเล็กไข่ 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665 665
ที่มา: www.cpffeed.com
อัพเดทข้อมูล 9 ธันวาคม 2562

ราคาขายปลีก (เงินสด) พันธุ์สุกร ไก่และเป็ดในตลาดกรุงเทพฯ

หน่วย : บาท/ตัว
รายการ 2561 2562
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
สุกรขุนสามสายเลือด 12 กก.
1,788
1,730
1,985
2,100
2,100
2,100
2,167
2200
2,031
1,646
1,420
1,300
1,438
ไก่ไข่อายุ   1 วัน
11.00
11.00
12.54
14.17
10.00
13.00
21.50
25.00
25.92
28.00
28.00
28.00
28.00
ไก่เนื้ออายุ 1 วัน
10.50
10.50
10.47
11.42
11.50
11.50
11.71
14.42
14.50
14.50
13.98
13.50
14.19
ลูกเป็ดไข่ซีพี
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
24.40
25.00
อัพเดทข้อมูล 9 ธันวาคม 2562
ที่มา : สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย

ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ณ ระดับราคาขายส่งกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกท้องถิ่นรายเดือน ปี 2561-2562

หน่วย : บาท/ตัน
  2561 2562
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
21-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 6,667 6,567 6,150 6,150 6,600 6,567 6,567 6,567 6,600 6,600 6,567 6,567 6,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 8,592 8,194 8,058 8,058 8,050 8,067 8,051 8,049 8,101 8,101 8,049 7,972 7,963
46-0-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 11,933 11,867 11,600 11,350 11,333 11,267 10,900 11,267 11,267 11,267 10,667 10,667 10,650
  ขายปลีกท้องถิ่น 12,636 12,594 12,501 12,423 12,282 12,266 12,141 12,372 12,380 12,380 12,372 12,118 12,016
0-0-60 ขายส่งกรุงเทพฯ 13,017 12,683 11,750 11,850 12,817 12,750 11,900 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767 12,767
  ขายปลีกท้องถิ่น 16,131 15,750 15,803 15,930 15,850 15,731 15,148 15,193 15,208 15,208 15,193 15,096 15,031
18-46-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,750 16,850 16,350 16,200 16,300 16,467 16,300 16,400 16,400 16,400 16,567 16,567 16,567
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,472 18,302 18,103 18,084 18,182 18,140 18,117 18,067 18,070 18,070 18,067 17,861 17,849
16-20-0 ขายส่งกรุงเทพฯ 12,533 12,633 12,400 12,300 11,900 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867 11,867
  ขายปลีกท้องถิ่น 13,769 13,450 13,257 13,277 13,268 13,147 13,089 13,082 13,073 13,073 13,082 12,974 12,959
16-16-8 ขายส่งกรุงเทพฯ 13,000 13,100 13,000 13,200 12,933 12,700 12,667 12,667 12,667 12,667 12,667 12,633 12,633
  ขายปลีกท้องถิ่น 14,196 13,946 14,079 13,964 13,827 13,824 13,765 13,763 13,671 13,671 13,763 13,738 13,616
15-15-15 ขายส่งกรุงเทพฯ 15,867 16,033 14,650 14,550 14,567 14,767 14,833 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800
  ขายปลีกท้องถิ่น 17,403 17,074 16,850 16,914 16,935 16,824 16,784 16,742 16,723 16,723 16,742 16,633 16,580
13-13-21 ขายส่งกรุงเทพฯ 16,833 16,833 15,850 15,800 15,900 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933 15,933
  ขายปลีกท้องถิ่น 18,960 18,559 18,438 18,411 18,467 18,548 18,550 18,543 18,489 18,489 18,543 18,345 18,300
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/US$) 33.14 32.87 31.98 31.89 31.47 32.02 31.96 31.29 30.96 30.94 30.75 30.54 30.42

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 9 ธันวาคม 2562
 

ตารางปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2557-2561

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
สูตรปุ๋ย 2557 2558 2559 2560 2561
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
46-0-0 2,132,266 23,770 1,865,722 19,031 2,068,654 15,764 2,466,887 20,467 2,574,848 23,511
18-46-0 690,656 7,712 326,571 5,403 364,851 4,828 443,225 5,672 505,975 7,094
0-0-60 553,592 8,753 608,920 7,277 619,263 6,297 793,681 7,508 818,346 7,945
21-0-0 143,345 678 116,991 602 169,400 718 207,092 927 101,511 518
16-20-0 466,321 5,034 351,106 3,933 347,760 3,522 413,819 3,939 359,397 3,481
16-16-8 61,589 752 6,570 87 40,862 432 35,049 365 15,290 167
15-15-15 466,929 6,208 414,946 5,673 375,209 4,908 450,478 5,491 291,326 3,492
13-13-21 28,415 402 12,383 210 11,505 177 7,864 119 10,046 152
อื่นๆ 889,097 13,066 949,851 14,493 885,419 12,654 1,003,463 13,315 952,965 12,395
รวม 5,432,211 66,375 4,653,060 56,709 4,882,923 49,301 5,821,559 57,803 5,629,703 58,757

ที่มา  :   ฝ่ายปุ๋ยเคมี  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

อัพเดทข้อมูล 17 เมษายน 2562

ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2557-2561
 
หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2557
2558
2559
2560
2561
21-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
4,731
5,149
4,240
4,477
5,107
  ขายส่งกรุงเทพฯ
7,733
7,278
6,900
6,658
6,472
  ขายปลีกท้องถิ่น
9,900
9,115
8,827
8,255
8,377
46-0-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
11,148
10,200
7,620
8,297
9,131
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,433
11,936
9,985
10,205
10,764
  ขายปลีกท้องถิ่น
14,707
14,220
12,229
11,313
11,872
16-20-0 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
10,795
11,201
10,128
9,519
9,687
  ขายส่งกรุงเทพฯ
12,667
12,500
12,222
11,950
12,131
  ขายปลีกท้องถิ่น
15,044
14,264
13,596
13,338
13,299
16-16-8 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
12,213
13,200
10,582
10,415
10,952
  ขายส่งกรุงเทพฯ
13,800
13,667
12,967
12,839
12,828
  ขายปลีกท้องถิ่น
15,379
14,035
14,352
14,035
13,942
15-15-15 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,296
13,672
13,081
12,189
11,985
  ขายส่งกรุงเทพฯ
16,867
16,508
16,503
16,125
15,831
  ขายปลีกท้องถิ่น
17,936
17,520
17,178
16,975
17,010
13-13-21 นำเข้า C.I.F (เทกอง)
14,142
16,919
15,372
15,120
15,165
  ขายส่งกรุงเทพฯ
17,800
17,450
16,846
16,621
16,882
  ขายปลีกท้องถิ่น
19,252
19,277
18,764
18,331
18,428
ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
อัพเดทข้อมูล 17 เมษายน 2562
หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ปี สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ รวม
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
2557 117,645    13,435   13,910     4,013   10,988     4,708     4,832        656 147,375 22,812
2558 119,971    11,016   12,927     3,684   11,088     3,839     5,560        787 149,546 19,326
2559 125,596     9,688   16,056     3,899   12,915     4,503     6,120     2,487 160,824 20,618
2560 148,979 13,686  21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922
2561 125,280 14,744 18,057 5,481 21,004 6,935 6,591 9,138 170,932 36,298
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 17 เมษายน 2562

ปริมาณและมูลค่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2557 - 2561

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2557 2558 2559 2560 2561
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ถั่วเขียวผิวดำ   -    -      124.98       3.80     623.88       31.26   1,017.48       29.27     1,421.88        26.49
ผักชี 918.922 58.8765   1,592.96   104.00   1,631.94       98.30   1,880.38     131.31     1,077.20        66.92
ข้าวโพด   2,222.14    157.32     494.60     35.64     455.00       42.93     219.64       19.07       488.59        21.02
ผักบุ้งจีน     312.01      18.65     201.03     13.41     116.27        5.24     399.07       29.33       436.33        26.35
คะน้า     299.75      56.94     329.47     45.00     419.46       42.50     460.77       53.35       405.68        46.24
ผักกาดกวางตุ้ง     341.34      36.94     295.96     36.16     235.55       29.55     282.02       38.91       247.80        33.85
ผักกาดเขียว     135.15      12.82       57.42       6.31     180.95       19.57     397.45       45.25       140.60        13.76
ข้าวฟ่าง     140.00        8.24           -           -         72.00        4.48       49.44        3.14        82.00          6.18
ผักกาดหัว     181.08      31.75     195.41     32.68     203.42       30.73     248.86       33.26        70.76        19.48
ถั่วเขียว           -            -             -           -         20.00        1.80       20.01        1.94        64.21          5.56
อื่นๆ    4,550.39    381.53   3,291.82   277.00   3,677.62     525.47     590.31     729.26       422.11       737.40
ปาล์มฯ ล้านเมล็ด           -            -             -           -     3,178.40       92.03   2,084.07       53.09     1,312.09        39.69
รวมทั้งหมด  5,288.89    968.69   4,272.10   849.12  7,636.09     923.87   5,565.42   1,167.18    4,857.15    1,042.94

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 17 เมษายน 2562

ปริมาณและมูลค่า การส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ปี 2557 - 2561

ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ชนิดพืช 2557 2558 2559 2560 2561
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ข้าวโพด       29,023.27     2,541.40     21,803.79      1,882.81    17,458.30     1,722.95    21,806.64     2,118.12    24,950.38     2,327.44
ผักบุ้งจีน         1,368.56       109.33       1,490.11        125.01     1,103.36         90.94     1,373.44        142.36     1,632.47        123.68
ข้าวโพดหวาน           608.58       141.96       3,140.18        218.15     1,242.91        234.77        614.90        260.60        671.88        349.02
แตงโม           144.98       416.22       1,017.98        554.67        186.23        708.28        163.74        708.21        198.40        866.61
ถั่วเขียว             24.00           0.04           66.39            0.10          41.50           2.13          94.44           4.76        189.81           8.37
ถั่วฝักยาว           168.61         50.24         172.48          67.13        141.36         49.49        154.85          54.48        164.94          71.47
ผักชี             63.26         12.98         203.71          18.95        132.59         13.08        120.86          13.05        131.43          11.36
ฟักทอง           940.15       124.58           77.80        109.76          69.38        279.84          92.20        227.34          98.60        228.92
พริก           522.44       298.36           65.75        319.01          42.13        620.05          57.55        769.63          95.07        930.55
แตงกวา             69.59       229.62       1,725.39        189.65          64.92        298.20          64.32        291.50          88.71        247.57
อื่นๆ            507.32     1,540.21       1,345.08      1,564.95        431.75     1,531.31    24,542.94     4,590.05        582.01     2,523.94
ปาล์มฯ (พันเมล็ด)                  -                -                  -                 -          201.46           6.63        411.88          10.58     1,195.00          29.66
รวม    33,440.75   5,464.93   31,108.66   5,050.19 20,914.43   5,551.02 25358.90   6,665.94 28,803.70   7,688.92

 

ที่มา : สำนักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 02-5790229
หมายเหตุ : ปริมาณรวมไม่ได้รวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ส่วนมูลค่ารวมได้รวมมูลค่าปาล์มน้ำมัน
อัพเดทข้อมูล 17 เมษายน 2562