ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดขาว - ดำ จำนวน 26 เครื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร