ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ตารางแสดงรายละเอียดยางพารา ผลผลิต(ตัน) คือผลผลิตของน้ำยางที่ได้ ใช่ไหมคะ
โดย : ณัฐกานต์ แท่นแก้ว
อยู่ระหว่างตรวจสอบการแจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น