ดัชนีรายได้เกษตรกร ดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรประจำเดือนสิงหาคม 2562
และแนวโน้มเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562

 
1. ดัชนีรายได้เกษตรกร
       ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 167.61 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 3.29 เป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.50 โดยสินค้าสำคัญที่มีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลำไย และสุกร และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.77 โดยสินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มังคุด ไก่เนื้อ และไข่ไก่
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2561 2562
ครึ่งปีแรก ครึ่งปีหลัง ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 สิงหาคม กันยายน(p)
รายได้เกษตรกร 1.42 0.44 3.15 -1.13 0.58 3.29 6.81
ผลผลิตสินค้าเกษตร 7.52 10.28 5.36 -0.45 -1.37 0.77 4.15
ราคาสินค้าเกษตร -5.68 -8.92 -2.09 -0.69 1.97 2.50 2.56
หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา, p คือ preliminary (ตัวเลขเบื้องต้น)                                                 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 


2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      2.1 ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 129.17 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 2.50 ซึ่งเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มสินค้า และเมื่อเปรียบเทียบกั[เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.31
 

 
-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ เป็นเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งทำให้ข้าวโพดแห้งตาย และเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
     - ลำไย ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ ประกอบกับประสบปัญหาด้านคุณภาพ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
     - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF) ในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดลดลง
         
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิต   ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาครัฐได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ โดยเพิ่มกำลังการบริโภคน้ำมันปาล์มในประเทศเพื่อดูดซับผลผลิตออกจากระบบ อาทิ การนำน้ำมันปาล์มไปผลิตพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 บี 10 และบี 20
     - ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ทำให้การค้าชะลอตัว อย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินมาตรการสนับสนุน อาทิ โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรเพื่อแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูผลผลิต ผลผลิตจึงมีน้อยกว่าความต้องการของโรงงาน
 
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
     - ทุเรียน ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตในช่วงนี้เป็นผลผลิตจากภาคใต้ ซึ่งยังมีปัญหาการจัดการคุณภาพที่ไม่ดีนัก ประกอบกับปริมาณฝนชุกทำให้ผลผลิตมีลักษณะอมน้ำ
     - ลองกอง ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตจากภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับมีปัญหาคุณภาพสินค้า เพราะลองกองมีอายุการเก็บรักษาสั้น และเน่าเสียง่าย อย่างไรก็ตามมีการแก้ไขการกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคเร็วขึ้น โดยเชื่อมโยงกับตลาดปลายทางหรือจัดหาสถานที่ให้เกษตรกรจำหน่ายโดยตรง
 
2.2 จำแนกตามกลุ่มสินค้า ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2562 เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาและเดือนที่ผ่านมา
     1) กลุ่มธัญพืชและพืชอาหาร
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.87 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.69 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และมันสำปะหลัง
     2) กลุ่มไม้ยืนต้น
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 6.34 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 15.87 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา
     3) กลุ่มไม้ผล
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.68 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด และลำไย
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.80 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สับปะรด และลำไย
     4) กลุ่มพืชน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 19.42 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 7.90 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน
     5) กลุ่มพืชไม้ดอก
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 130.97 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 10.58
     6) กลุ่มปศุสัตว์
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.81 สินค้าสำคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่
          - เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.17 สินค้าสำคัญที่ราคาลดลง ได้แก่ สุกร
     7) กลุ่มประมง
          - เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.00 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.61
 

3. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
       ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร วัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 129.76 เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 0.77 และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 25.46


-- เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา --
    สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สับปะรด มังคุด ไก่เนื้อ และไข่ไก่
    สินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ ลำไย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลองกอง สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม
 
-- เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา --
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไก่เนื้อ และไข่ไก่
     สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ สับปะรด ปาล์มน้ำมัน และสุกร
 

4. แนวโน้มดัชนีรายได้ ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562  
     4.1 เดือนกันยายน 2562
           แนวโน้มรายได้ของเกษตรกร วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนกันยายน 2562 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 6.81 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.15 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพาราข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุเรียน ลองกอง มังคุด และไข่ไก่ และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.56 โดยสินค้าสำคัญที่คาดว่าจะมีราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ มังคุด ลำไย สุกร และไก่เนื้อ ทั้งนี้ สินค้าสำคัญที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนนี้ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง
     4.2 เดือนตุลาคม 2562
           คาดว่าดัชนีรายได้เกษตรกร ดัชนีราคา  สินค้าเกษตร และดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มจะทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร
    1. รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร
    2. Infographic ( TH / EN )