ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2562
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
       ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตร โดยวัดจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 169.41 ลดลงร้อยละ 2.53 จากเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 173.80 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเหนียวนาปี ปาล์มน้ำมัน สับปะรด และสุกร ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ และมันสำปะหลัง
     เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่อยู่ระดับ287.86 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 41.15 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ขณะที่สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น อาทิ ไข่ไก่

 
 
 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
     
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร โดยวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 129.67 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72 จากเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 122.65
       เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่อยู่ระดับ 127.53 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.68 มีรายละเอียด ดังนี้

 
 
 
2.1 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2561
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
      - ข้าวเปลือกเหนียวนาปี ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตลดลงจากผลกระทบภัยแล้งที่ยาวนาน ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางและโรงสีในปริมาณน้อยลง และเก็บไว้บริโภคเอง รวมทั้งความต้องการบริโภคตลาดภายในประเทศมีมาก
      - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดู ประกอบกับสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ขณะที่โรงงานแปรรูปสับปะรดมีความต้องการมากขึ้น เพื่อผลิตให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
      - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตน้อย ประกอบกับราคาปาล์มน้ำมันในช่วงต้นปีตกต่ำ ทำให้เกษตรกรลดการดูแล ส่งผลให้ต้นปาล์มขาดลูก ในขณะที่ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมันมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินในประเทศเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการเร่งส่งเสริมให้รถยนต์ใช้น้ำมันดีเซล B 10 และ B 20
      - สุกร ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อภาวะการค้าที่คล่องตัวขึ้นในช่วงฤดูท่องเที่ยว และเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการจากประเทศเพื่อนบ้านที่ขาดแคลนสุกร

 
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
      - ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ราคาลดลง เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และภาวะการส่งออกข้าวชะลอตัวอย่างมากจากปัจจัยเงินบาทแข็งค่า ทำให้ผู้ซื้อจากต่างประเทศไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่ง ประกอบกับผลผลิตข้าวหอมมะลิในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ส่งผลทำให้คุณภาพของข้าวลดลง
      - มันสำปะหลัง ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประกอบกับผลผลิตในหลายพื้นที่เริ่มทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น
 

2.2 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
     - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงในช่วงสิ้นสุดฤดูเก็บเกี่ยว ขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศยังมีอย่างต่อเนื่อง
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - ไข่ไก่ ราคาลดลง เนื่องจากปริมาณไข่ไก่ในระบบเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศที่เย็นลง ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการให้ไข่ของแม่ไก่ยืนกรง
 
 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร โดยวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 219.67 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.05 จากเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 213.17 ซึ่งเป็นผลมาจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.72 ถึงแม้ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.53 ก็ตาม 
 
  
 

 4. สรุป
      ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนธันวาคม 2562 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 2.53 ในขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.72 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2561
 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
รายการ 2561 2562
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ธันวาคม
ผลผลิตสินค้าเกษตร 9.97 13.77 10.98 2.59 1.78 -1.23 2.59 -1.51 -2.53
ราคาสินค้าเกษตร -11.76 -5.12 -2.84 -0.99 -0.84 2.13 2.54 3.80 5.72
รายได้เกษตรกร -2.97 7.95 7.82 1.58 0.93 0.87 5.19 2.23 3.05
 หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                              
 ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร