ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤษภาคม 2563
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
      ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 106.75 ลดลง ร้อยละ 1.34 จากเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 108.21 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า สับปะรด และปาล์มน้ำมัน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และไก่เนื้อ

      ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 (ที่อยู่ระดับ 103.45) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.19 โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลิ้นจี่  ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


 
  
 

2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 127.96 ลดลง ร้อยละ 3.03 จากเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 131.96
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 (ที่อยู่ระดับ 132.37) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 3.33
มีรายละเอียด ดังนี้


  
 

2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
        - ข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการจากทั้งภายในประเทศ และประเทศผู้นำเข้าเร่งสำรองข้าวเพิ่มมากขึ้น จากความกังวลในสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลทำให้มีคำสั่งซื้อข้าวเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงจากความกังวลการแพร่ระบาดฯ ทั่วโลก อีกทั้งผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณที่จำกัดจากภาวะภัยแล้ง
           - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เป็นผลจากความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและภาคพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น จากการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำในการระบาดไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลทำให้ตลาดการค้าน้ำมันปาล์มดิบมีการแข่งขันรับซื้อมากขึ้น ประกอบกับโรงสกัดให้ความร่วมมือในการใช้โครงสร้างราคาเป็นแนวทางในการกำหนดราคารับซื้อผลปาล์มให้เหมาะสมสอดคล้องกับน้ำมันปาล์มดิบ
           - สับปะรด ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแปรรูปที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เกิดการแข่งขันการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
           - ทุเรียน ราคาลดลง เนื่องจากคุณภาพผลผลิตลดลง จากอุปสรรคการจำกัดด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ ตามมาตรการของประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะการเดินทางข้ามเขตในแต่ละจังหวัด ทำให้พ่อค้าและผู้กระจายผลไม้เข้ามารับซื้อในพื้นที่จังหวัดแหล่งผลผลิตผลไม้ได้น้อยลง
           - เงาะ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผล ขณะที่การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย
          - มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผลผลิตมีคุณภาพลดลง (ลูกเล็ก ผิวไม่สวย เนื้อแก้ว) รวมถึงมีอุปสรรคการกระจายสินค้าข้ามจังหวัดตามมาตรการป้องกันนการระบาดของ COVID-19
          - ไก่เนื้อ ราคาลดลง เนื่องจากภาวะการค้าชะลอตัวจากมาตรการปิดสถานประกอบการทั้งหมด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ถึงแม้มาตรการดังกล่าวจะผ่อนปรนสำหรับกิจการตลาดและร้านอาหารบ้างแล้ว
 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
          - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลติออกสู่ตลาดน้อย และผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น อีกทั้งมีความต้องการใช้ผลผลิตจากผู้ประกอบการ เพื่อผลิตอาหารสัตว์เพิ่มมากขึ้น จากมาตรการล็อกดาวน์ที่เป็นอุปสรรคในการนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้
  • สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
             - ลิ้นจี่ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่การบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย

 

 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 136.60 ลดลง ร้อยละ 4.34 จากเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 142.79 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรจะปรับตัวลดลงร้อยละ 1.34 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.03

  
 


 4. สรุป
      ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนพฤษภาคม 2563 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 1.34 ในขณะเดียวกันดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 3.03 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรลดลง ร้อยละ 4.34 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562
 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2561 2562 2563
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 พฤษภาคม
ผลผลิตสินค้าเกษตร 9.79 15.56 1.71 -0.50 -6.48 -1.34
ราคาสินค้าเกษตร -11.93 -5.40 -0.69 2.40 8.85 -3.03
รายได้เกษตรกร -3.30 9.32 1.01 1.89 1.80 -4.34
 หมายเหตุ: %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                              
 ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


 
 
• รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนมิถุนายน
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 •
 


 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร