นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว
การประชุมหารือ สศก. กับ ธปท.
11