รองเลขาธิการ สศก. ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ (flagship)

      วันที่ 6 มกราคม 2563 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการสำคัญ (flagship) ภายใต้แผนแม่บทประเด็นการเกษตร ของยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพแผนแม่บทฯ ในประเด็นการเกษตร โดยการประชุมมีหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้ง สศช. เข้าร่วมประชุม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2664112080344543