การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Multinomial Logistic Regression สำหรับการประเมินผลโครงการ”

      วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Multinomial Logistic Regression สำหรับการประเมินผลโครงการ” โดยมีนางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในด้านการประเมินผลแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Multinomial Logistic Regression สำหรับการประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Multinomial Logistic Regression” มีผู้เข้าอบรมผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้แทนศูนย์/สำนัก/กอง/สศท. 1 –12 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2618992178189867