การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2562

           วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ที่ปรึกษาด้านเกษตรอัจฉริยะ เป็นประธานการประชุม และนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ ปี 2563 ในเรื่องการขยายผลแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ การดำเนินงานแปลงใหญ่อัจฉริยะ ภายใต้ mou กระทรวงเกษตรฯ และบริษัทล็อกซ์เล่ย์ , การพัฒนา Quick win และ IOT Platform เกษตรอัจฉริยะ และกองบินโดรนเพื่อการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2588528611236224