รธก.สศก. ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

      วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ถึงการดำเนินงานโครงการ Supporting the Integration of the Agricultural Sector into the National Adaptation Plans (NAPs-Ag.) in Thailand ในประเด็นนโยบายและแผนการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของไทย ได้แก่ การจัดทำยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 และกลไกการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร และคณะทำงาน 2 คณะ คือ

คณะทำงานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ วิชาการ และฐานข้อมูล และคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ซึ่งมีรองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานฯ ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ของทั้ง 2 คณะ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นคณะทำงาน

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ ได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยแปลงฯ ว่าจะต้องร่วมดำเนินการกันทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทุกภาคส่วน ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ภาครัฐกำหนดนโยบาย/มาตรการ ที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ภาคเอกชนต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี ภาคการเงินสนับสนุนเงินทุน และเกษตรกรต้องยอมรับการปรับเปลี่ยนและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/