การทบทวนยุทธศาตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (2560-2564)

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.วรภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน และนำเสนอกรอบแนวทางในการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทย และประเมินผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ประเด็นการพัฒนาตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รวมถึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และผู้แทนเกษตรกร ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 120 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2375995409156213