การสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)”

       วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning)” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ นำไปสู่การปรับปรุงแนวทางการวางแผนบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2368760986546322