การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนและผลการปฏิบัติราชการ ศปศ.

      วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนและผลการปฏิบัติราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ ศปศ. ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และจัดทำโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ สศก. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการด้านวิชาการของผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนการศึกษากระบวนการแปรรูปของยางพารา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2355606441195110