การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 "

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ " โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2562 " ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลโครงการของ ศูนย์ประเมินผล และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยวัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และข้อแสนอแนะในการประเมินโครงการ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินผลต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/rdpcc/posts/