การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสศก. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตัวชี้วัดระดับสำนัก/ศูนย์/กอง รอบ 9 เดือน (1 ต.ค.61-30 มิ.ย.62) โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=432505357475930&ref=page_internal