การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของ สศก. ระยะ 3 ปี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ณ โรงแรมคุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี โดยมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อจัดทำโครงการภายใต้ภารกิจทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านนโยบายและมาตรการ ด้านการศึกษาวิเคราะห์วิจัย ด้านติดตามประเมินผล ด้านสารสนเทศการเกษตร และด้าน การพัฒนาสมรรถนะองค์กร รวมทั้งโครงการภายใต้ภารกิจซึ่งเป้นงานพื้นบานของสำนัก/กอง/ศูนย์/สศท.1-12 ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้บริหารและข้าราชการจากสำนัก/กอง/ศูนย์/สศท. 1-12 เข้าร่วมประมาณ 75 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2340252529397168