ประชุมสนทนากลุ่ม Focus Group จังหวัดเชียงราย

       วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล จัดประชุมสนทนากลุ่ม ( Focus Group) เรื่อง “แนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่ สินค้าสับปะรด” ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะ Mr. สับปะรด ร่วมประชุมด้วย โดยการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าสับปะรด ได้แก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชน เช่น ผู้รวบรวมผลิต พ่อค้าคนกลาง ผู้แปรรูป และผู้ส่งออก รวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดพิษณุโลก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2288396147920610&ref=page_internal