รธก.สศก. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สับปะรดและถั่วเหลือ จ.เชียงราย

       วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สับปะรด ณ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยพูดคุยกับเกษตรกรถึงสถานการณ์เพื่อรับทราบถึงข้อมูลและแนวทางบริหารจัดการในพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง ของกองทุนพัฒนาถั่วเหลือง ณ หมู่ 14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วเหลืองเพื่อทดแทนการทำนาในฤดูแล้งต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2267405776681844