การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของ สศก. ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการใช้พลังงาน และพิจารณาปริมาณการใช้ไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำปะปา ในภาพรวมของ สศก. และรายหน่วยงาน สำนัก กอง ศูนย์ และ สศท.1-12 เป็นรายเดือนและรายปีต่อไป และจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและรายงานสถานภาพการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาและทบทวนแบบติดตามการดำเนินงานการประหยัดการใช้สาธารณูปโภคฯ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2258846954204393