วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ

      วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนาที่ได้เสียสละปลูกข้าวให้คนไทยได้มีอาหารบริโภคอย่างสมบูรณ์ตลอดมา ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อแอปพลิเคชัน “ฟาร์ม D” นวัตกรรมสู่อนาคต ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรที่สามารถใช้ออกแบบฟาร์มได้ด้วยตัวเอง โดยเป็นเครื่องมือในการวางแผนการผลิตให้เกษตรกรใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจผลิตพืช หรือสินค้าเกษตรที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2248056925283396