รองเลขาธิการสศก. ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจร แนวทางการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของข้าวในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ณ บริเวณแปลงนาสิธิตโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2236345073121248