การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค (จ.เชียงใหม่)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภาค ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่ โดยมี นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 กล่าวรายงานถึงวัตถุุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาค รวมทั้งสร้างเครือข่ายการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนให้การจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดและระดับภาคมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2233236276765461