รธก.สศก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาMonitoring and Evaluation

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) โครงการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร" ณ ห้อง Beta โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ โดยมี Mr.Renaud Meyer ประธานผู้แทน United Nations Development Programme หรือ UNDP ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ การสัมมนาฯ ดำเนินการโดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรร่วมกับ UNDP FAO และ GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) วัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) ในการวิเคราะห์ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบในการดำเนินโครงการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตร การสัมมนาฯ ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ Supporting the integration of agricultural sector into National Adaptation Plans (NAPs) inThailand และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร พ.ศ.2560 - 2564 โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน จำนวน 40 ท่าน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2208758285879927