การประชุมการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และปริมาณความต้องการ (Demand) สินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 - 15.00 น. โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานที่ประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิต (Supply) และปริมาณความต้องการ (Demand) สินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อใช้ในการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรของประเทศ  ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/