การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางพรพรรณ เห็นสว่าง (รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร) และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมประชุมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมนักบริหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสมาคมนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ณ ห้องประชุม ตึก 8 ชั้น กรมวิชาการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2121009344654822