พรบ. การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหาร สศก. ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรผู้มีความรู้เป็นอย่างดีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สศก. มีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 รวมถึงระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์ในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ระหว่างผู้เข้ารับฟังบรรยายและวิทยากรนำไปปฏิบัติตามระเบียบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2139228852832871