การประชุมกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิกาศด้านการเกษตร" ณ ห้องจามจุรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) หรือ GIZ ที่ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ซึ่งดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการในลักษณะชุดโครงการ (Thematic Program) และจัดลำดับความสำคัญ รวมไปถึงการวิเคราะห์กลไกในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการทั้งด้านการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ การจัดสรรงบประมาณ และการขอรับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน จำนวน 60 ท่าน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2136350046454085