สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”

สศก.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” วันที่ 11 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์” เพื่อทบทวนปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบันเกษตราธิการ โดยมี นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579 ) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทฯ โดยใช้หลักวิชาการ องค์ความรู้ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธศาสตร์ และกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค รวม 50 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2115972781825145