ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมกับ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการผลิตสับปะรด ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) เป็นประธานการประชุม และนายบุญเสริม สุขภิญโญ ผู้อำนวยกาส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชสวน เป็นผู้นำเสนอในที่ประชุม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์สับปะรด ด้านการผลิต ปี 2561 และสถานการณ์การผลิตและการตลาดสับปะรดโรงงานปี 2561 ที่ผ่านมา รวมทั้งคาดการณ์ผลผลิตสับปะรดโรงงานปี 2562 พร้อมทั้งพิจารณาแผนงาน โครงการและงบประมาณปี 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์สับปะรด เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/posts/2482508118511295?__tn__=C-R