ประชุมคณะอนุกรรมการแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร

ประชุมคณะอนุกรรมการแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหารครั้งที่ 1/2562 วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหารครั้งที่ 1/2562 เพื่อประมวลภาพรวมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานแผน/ผลการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 หน่วยงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับการนำเสนอผล แผนดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหาร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2101853449903745