รองเลขาธิการ สศก. นำทีม 8 หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจยาง

รองเลขาธิการ สศก. นำทีม 8 หน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเนื้อที่ยางพาราตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านแปลผลภาพถ่ายดาวเทียมเนื้อที่ยืนต้นยางพาราตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความแตกต่างกันของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ GISTDA โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยางพารารวม 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมตรวจสอบ 7 สาย ครอบคลุมทั้งประเทศ ในระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 6 มีนาคม 2562 โดยทั้ง 7 สาย มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการออกตรวจสอบภาคสนามครั้งนี้ และมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความพร้อมในการเข้าร่วมตรวจสอบ โดยสายที่ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกคือสายที่ 1 ซึ่งภายหลังจากนี้จะเดินทางไปตรวจสอบที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ และเชียงรายต่อไป ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบสิ่งเจือปนในเนื้อที่ยืนต้นยางพารา จะนำมาหักออกจากเนื้อที่ยืนต้นยางพารารวมทั้งหมดที่ทั้ง 3 หน่วยงานที่กล่าวมาเห็นตรงกัน โดยตัวเลขที่เหลือดังกล่าวจะเป็นจำนวนเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของไทยในปัจจุบันที่ทุกหน่วยงานจะใช้อ้างอิงในการทำงานต่อไป อนึ่ง ตามแผนการดำเนินงานจะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบและพิจารณาได้ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2562 ต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2098882656867491