การประชุมการจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพารา ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพารา ครั้งที่ 2/2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ Shape File เนื้อที่ยางพาราของ 3 หน่วยงาน และแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อที่ยางพารา เพื่อให้แผนปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทยมีความถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2080502948705462