การจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ 3.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุม 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการจัดทำแผนบูรราการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ (ร่าง) คำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2078671462221944