การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประจำไตรมาที่ 1/2562 และผลการควบคุมภายใน อ.ส.ค. ประจำไตรมาศที่ 1/2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2075854662503624