ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชอาหารและพลังงานทดแทน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (น.ส. ดุจเดือน ศศะนาวิน) เป็นประธาน นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อนุกรรมการ และน.ส. ราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรปริมาณการนำเข้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบ AFTA ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/