งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังได้ร่วมจัดงานภายใต้แนวคิด “พระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตร” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพด้านสารสนเทศการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง สศก.ได้น้อมนำหลักการทรงงานมาปฏิบัติจนส่งผลให้เกิดงานด้านสารสนเทศการเกษตรที่มีคุณภาพ การจัดทำข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) การติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แนะนำเว็บไซต์ สศก. แอปพลิเคชัน OAE RCMO "กระดานเศรษฐี : เกษตรกรมีโอกาส" และแอปพลิเคชันไลน์แอด สศก. (Line@oaenews) ทั้งนี้ งานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เผยแพร่และสานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมของภาครัฐ ภาคเอกชน แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2060559180699839