การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยง

วันที่ 28 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาความรู้การวิเคราะห์ความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตรตลอดโซ่อุปทาน” ณ ห้องฝึกอบรมศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีทักษะในการวิเคราะห์ความรุนแรงและผลกระทบจากความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำแนวทางการจัดการความเสี่ยงตลอดโซ่อุปทานภายใต้เกษตรยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2054552147967209