รองเลขาธิการติดตามสถานการณ์พืช

วันที่ 24 - 27 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ หอมแดง กระเทียม สับปะรดโรงงาน ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และร่วมกับเจ้าหน้าที่ สศท.2 พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การค้าชายแดน ที่ด่านภูดู่ และติดตามสถานการณ์สินค้า หอมแดง กระเทียม และสับปะรดโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/roae2plk/posts/1551238791645487?__tn__=C-R