การประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 63

วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ อาคาร สศก. เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำแผนงานดังกล่าว และร่างคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการ พร้อมแผนบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2048879401867817