การจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพารา

วันที่ 21 มกราคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขานุการ การจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพารา ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลเนื้อที่ยืนต้นยางพาราของประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2044514528970971