การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( working Team ) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อจัดทำข้อมูลการประเมินตนเองในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2562 โดยมีการแบ่งกลุ่มการจัดทำข้อมูลตามพื้นที่รับผิดชอบรายหมวดรวม 6 หมวด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2037891042966653