สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมคณะติดตามนายกรัฐมนตรีพบประชาชน

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมคณะผู้ติดตามนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ การพิจารณาโครงการช่วยเหลือและผลักดันศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ณ บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะประชาชน และเยี่ยมชมการแสดงของนักเรียน ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืนครบวงจรด้วยกลไกประชารัฐ การจัดการขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ และเป็นสักขีพยาน ในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชุนและสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชุน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ราษฎร พร้อมมอบอุปกรณ์รณรงค์การป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้แทนชุมชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ “แม่แจ่มโมเดล” จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรโดยใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชา ลดการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2052884261471801