สศก.ติดตามสถานการณ์การผลิตหอมหัวใหญ่ จ.เชียงใหม่

        วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ผู้แทนศูนย์ฯ/สำนักฯ และเจ้าหน้าที่สศท.1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การหอมหัวใหญ่ในพื้นที่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานชุมนุมสหกรณ์หอมหัวใหญ่แม่วางและบ้านกาด สมาชิกชุมสหกรณ์ฯ ผู้ประกอบการ และเกษตรกรเข้าร่วมประชุมรายงานสถานการณ์การผลิต การบริหารจัดการระดับพื้นที่ ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหอมหัวใหญ่ตามความต้องการของตลาด
        ในการนี้ ได้ลงพื้นที่แปลงผลิตหอมหัวใหญ่ของเกษตรกร และจุดรับซื้อ(ล้ง)ของผู้ประกอบการส่งออกหอมหัวใหญ่เพื่อดูการบรรจุผลผลิตส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2049576961802531