ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
วันที่ 10 มค. 62 รองเลขาธิการ สศก. (ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว) ในฐานะเจ้าภาพแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้ประชุมร่วมกับ สงป. สศช. กพร. และกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม คณะที่ 3.4 ภายใต้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรองปลัด กษ. (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) เป็นประธาน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนภาพความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการฯ ในประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย หลักการ เป้าหมายของแผนงานบูรณาการ ตัวชี้วัด และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/Budget2553/posts/601939456927428?__tn__=C-R