ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คปร. ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนายเสกสรร ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในโครงการ คปร. และ ผกก. ตามมติ กบส. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 2) แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในโครงการ คปร. และ ผกก. ปี 2562 และ 3) หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=951422758376970&__tn__=-UC-R