ประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้วรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนการเกษตร และส่วนแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ กับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการของ 15 ประเด็นการพัฒนาเร่งด่วน ในช่วงระยะ 5 ปีแรกของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องปริ้นซ์ บอลรูม 3 โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/posts/951109398408306?__tn__=C-R