การจัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระยะที่ 2

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม เรื่อง การจัดทำ Big Data กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระยะที่ 2 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่ง สศก. ได้ดำเนินการในระยะที่ 1 ตามหลักการบริหารจัดการ Big Data ในภาครัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) กำหนดไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนำเสนอในรูปแบบ Dashboard สรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่างๆ ให้กับที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทราบแล้ว สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และยางพาราโดยในระยะที่ 2 สศก. จะดำเนินการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญที่เหลือนำมาเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์แบบปัจจุบัน (Real Time) และพัฒนาฐานข้อมูลให้พร้อมยิ่งขึ้นสำหรับการวิเคราะห์และคาดการณ์ (Predictive Analytics) เพื่อการวางแผนและกำหนดมาตรการด้านการเกษตร ให้กับทุกภาคส่วนที่มีความต้องการใช้ข้อมูลด้านการเกษตรใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่ด้าน Data Science ณ ห้องประชุม AEOC3 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2026733440749080