การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การบันทึกข้อมูลแผนผลการปฏิบัติงานของ สศก."

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกข้อมูลแผน - ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด้วยระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายนิวัตร เฉลิมชุติเดช ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล กล่าวรายงาน และบรรยายชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูล โดย ดร.อนุวัฒน์ ผิวอ่อน ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการประเมินผล ทั้งนี้มีบุคลากรจากศูนย์/สำนัก/กอง/สศท. 1 - 12 เข้ารับการอบรม จำนวน 84 ราย 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/cppeoae/photos/?tab=album&album_id=2296792993928898