การประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อทราบผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตลอดจนรายงานผลป้อนกับ (Feedback Report ) ผลการประเมินผลสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2006186826137075