วิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นาย ฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.1-12 ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเน้นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการออกฝึกปฏิบัติจริงภาคสนามและสรุปผลการอบรม ซี่งเป็นกระบวนการสำคัญที่เสริมให้ข้อมูลการจัดทำข้อมูลมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อสอดรับกับภารกิจที่ในปีงบประมาณ 2562 ที่ ศสส. ได้ถ่ายโอนภารกิจในการจัดทำข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายและการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมให้กับ สศท.1-12 เป็นผู้ดำเนินการในสินค้าที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน ปาล์มน้ำมัน และยางพารา โดยส่วนกลางจะปรับวิธีการทำงานมาเป็นผู้ QC การจัดทำข้อมูลให้มีประสิธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2004759842946440