การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561  ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพิ่มเติม และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1999232526832505